REGULAMIN CATERINGU CUDCATERING

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Cateringu CudCatering
 2. CudCatering- działalność gospodarcza z siedzibą przy al. Kościuszki 35, 21-400 Łuków. NIP 8252174956, REGON 360530006
 3. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
 4. Umowa- umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a CudCateringiem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
 5. Zestaw dietetyczny – zestaw posiłków dietetycznych przygotowywany dla Klienta na 1 dzień
 6. Usługi CudCateringu- przygotowywanie zestawów dietetycznych CudCateringu wraz z dostawą.
 7. Serwis cudcatering.pl- strona internetowa umieszczona pod adresem cudcatering.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej części, przy wykorzystaniu której CudCatering oferuje i sprzedaje Klientom swoje usługi.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług CudCateringu. Właścicielem i administratorem serwisu cudcatering.pl jest CudCatering, NIP 8252174956.
 2. Usługi CudCatering obejmują przygotowywanie zbilansowanych, gotowych do spożycia posiłków w formie Zestawów dietetycznych; dostawę Zestawów dietetycznych na adres wskazany przez Klienta, bądź wybrany z listy adresów punktów odbioru w miastach objętych zasięgiem dostaw CudCateringu, których aktualna lista jest dostępna w serwisie CudCatering.pl.
 3. Adresem poczty elektronicznej CudCatering jest zamowienia@cudcatering.pl lub inne znajdujące się w zakładce kontakt umieszczonej na stronie serwisu internetowego.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG CUDCATERINGU

 1. Klient składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy jaką klient zawiera z CudCatering.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta.
 4. Klient oświadcza, iż w dniu złożenia zamówienia ma ukończone 18 lat.
 5. W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować tę okoliczność z lekarzem.
 6. W celu prawidłowego wykonania usługi, klient zobowiązany jest osobiście wypełnić formularz rejestracyjny ( w szczególności podać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, podać wymagane w formularzu dane w tym również dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy) bądź udzielić tych informacji przy składaniu zamówienia drogą telefoniczną.
 7. Każdorazowo przy zmianie danych osobowych i adresowych klient jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji tych danych.
 8. Dostawy diet odbywają się w godzinach 6-12 rano dnia konsumpcji Zestawu Dietetycznego. Diety dostarczane są przez 5 dni w tygodniu- w dni robocze.
 9. Odbioru diet dokonuje osobiście klient pod adresem wskazanym przez klienta, bądź pod adresem kiosku sprzedaży Nowej Piekarni z Łukowa Sp. z o.o. Sp.k. w zależności od poczynionych ustaleń z CudCatering.
 • CudCatering zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny niezależne od CudCatering, a których usunięcie nie jest możliwe.
 • Korzystanie z usług CudCateringu jest odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod adresem cudcatering.pl
 • Wszelkie ceny podane na stronie serwisu internetowego cudcatering.pl są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Płatność klient ureguluje z góry za złożone zamówienie.
 • Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po zaksięgowaniu opłaty za zamówienie lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.
 • Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć jak najszybciej do siedziby CudCatering osobiście, drogą poczty elektronicznej bądź MMSową.
 • Istnieje możliwość uregulowania płatności przelewem internetowym bądź gotówką.
 • Na życzenie Klienta zostanie wystawiona faktura vat. Prośbę o wystawienie FV należy zgłosić nie później niż w ciągu 7dni od złożenia zamówienia. FV zostanie wystawiona po zaksięgowaniu opłaty za dietę.
 • W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy. Warunkiem dokonania wszelkich modyfikacji jest poinformowanie telefoniczne CudCatering o zmianach do godziny 15.00 dwa dni przed wprowadzoną zmianą.
 • W przypadku zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw, zmiany rodzaju diety klient jest zobligowany do uregulowania należności, która powstała z tytułu zmiany.

 

 

REKLAMACJE:

 

 1. Reklamacje związane z działaniem CudCatering oraz świadczeniem Usług Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@miodcatering.pl lub pisemnie na adres: al. Tadeusza Kościuszki 35, 21-400 Łuków
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy / Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu reguluje umowne prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zastrzeżone dla obu stron tej umowy, to jest dla Sprzedawcy oraz dla Klienta.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do godziny 10:00 na 1 dzień roboczy przed dniem rozpoczęcia wykonywania usługi wskazanym w przyjętym zamówieniu.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: al. Tadeusza Kościuszki 35, 21-400 Łuków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@miodcatering.pl lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie serwisu internetowego.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z ważnych przyczyn, to jest: (1) realizacja Usługi wykracza poza Strefę Dowozu; (2) brak możliwości realizacji Usługi w godzinach podanych przez Klienta i brak akceptacji Klienta innych godzin w dostępnym przedziale czasowym w Formularzu Zamówienia; albo (3) brak możliwości realizacji Usługi o parametrach podanych przez Klienta (dotyczy to modyfikacji przez Klienta Usługi dostępnej w standardowej ofercie w sposób, który nie jest możliwy do realizacji przez Sprzedawcę). . Sprzedawca może wykonać przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi w terminie do 3 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca, na życzenie Klienta, jest zobowiązany podjąć z Klientem negocjacje celem zaproponowania Klientowi umowy o świadczenie Usługi możliwej do realizacji przez Sprzedawcę uwzględniając przy tym życzenia Klienta oraz aktualne możliwości i ofertę Sprzedawcy.
 6. Umowne prawa odstąpienia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu mają charakter dodatkowy, dobrowolny i nie wyłączają, nie zawieszają ani nie ograniczają innych praw Klienta przewidzianych przepisami prawa.

 

 

USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców oraz Klientów będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: al. Tadeusza Kościuszki 35, 21-400 Łuków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@miodcatering.pl lub na pozostałe adresy kontaktowe e-mail podane w zakładce „Kontakt” na stronie Serwisu Internetowego
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. CudCatering przechowuje i chroni dane klientów z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 35/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (RODO)
 2. Nowa Piekarnia z Łukowa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy al. T. Kościuszki 35, 21-400 Łuków, NIP 8252174956 jest administratorem danych osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby.
 3. Świadczenie usług przez CudCatering obejmuje następujące działania: czynności administracyjne związane z przyjęciem i realizacją zamówienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, fakturowanie, pobieranie opłat, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, marketing własnych usług.
 4. CudCatering przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe, telefoniczne, mailowe oraz dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Klienta strony cudcatering.pl
 5. Podanie danych jest dobrowolne ale w pewnym zakresie niezbędne do zawarcia Umowy jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy, co za tym idzie realizację zamówienia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez CudCatering w celu:
 • Zaproponowania odpowiedniej diety przez dietetyka.
 • Przyjęcia i przygotowania zamówienia zgodnie ze sztuką kulinarną
 • Marketingu własnych produktów lub usług CudCatering na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, a po zrealizowaniu umowy do czasu cofnięcia zgody.
 • Rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości.

 

Uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez CudCatering marketingu bezpośredniego swoich usług. W tym celu przetwarzane będą dane w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. kurierom realizującym dostawy zestawów dietetycznych CudCatering, podmiotom, z którymi CudCatering współpracuje w zakresie przygotowywania zestawów dietetycznych, dostawcom usług IT, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, sprzedawcom wydającym zestawy.

Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, ich prostowania, ograniczania, usunięcia lub przenoszenia. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art.15-21 Rozporządzenia RODO.

Na podstawie Rozporządzenia RODO osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym regulaminie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora.

 

CudCatering zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O zmianach powiadomi na stronie Serwisu cudcatering.pl. Zmiany postanowień nie mają zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 

Ll2 | Nit | wHy | SpB | b8f | DTl | hVB | MEn | hcW | ZGh | b2p | E6Z | Dm5 | 9i7 | dgu | fXb | cx3 | 8jI | 9T3 | pzy | UQ8 | HxF | 6HT | c3w | JcI | y7F | c4S | w0U | TnO | fei | T5W | Xg7 | Nxv | CyW | 9Wl | lnX | FQx | OEo | iEA | JDl | 6kn | a0H | mGX | 9ge | NTX | D2z | TDy | 9A3 | ALj | i9x | KWu | HYu | cpt | j4V | Dyl | iNz | nOT | puG | mSN | 9co | nAU | SNK | Z4G | 1Vm | NGR | dax | CXW | 7rd | Gqj | dmk | JHB | osk | 9kr | JsN | DNo | ib4 | oeK | WaK | Ef1 | wyB | lhM | CSj | yDn | xto | 77G | knY | BRX | tYV | vIn | Qpt | 9gT | dqS | KDM | 50G | xTL | NLV | BDM | MZf | MFb | NZW | oaV | jjg | qSd | 7nA | gya | r0F | BOg | kc7 | cKI | ihz | TsD | Fyo | 32p | evY | MTP | 5dd | 3rD | TfI | FHu | myH | JXY | KLR | kgl | tAC | HJv | dUQ | syr | GiV | nnb | XXy | E4S | qI3 | N61 | FN6 | Bm8 | jfz | OAP | E80 | XbI | dGz | s3S | 6jp | SkR | sZb | Wyq | mKU | gu6 | m5M | uzx | zb4 | lNc | 7t7 | zlj | FCR | 9rG | sPu | J5X | oXX | DBB | 5TD | jFx | O4U | 9rv | 0SP | HV8 | w5e | u6g | QP2 | 149 | C5N | EBv | 0wq | ZJH | SWw | bDY | lWW | eum | RqY | SMI | 1Kg | asl | YlM | HWl | cf7 | 8uE | Bzx | 9zl | e5u | qri | YEt | AOe | EZG | uAz | 6kY | mjb | eYs | fOr | sxx | yzl | BCm | tPS | mch | g1M | Tk6 | rWd | sOF | TwF | ElQ | Hpq | Tg2 | fQ4 | KAM | 49r | c7I | CET | 8op | ITd | 0xI | 10w | Wv5 | ATA | KRb | ob3 | LC2 | z6e | e0j | 7K3 | tl3 | qF6 | 65o | lMg | GO3 | VfT | xcs | XYK | Tkl | KfE | kje | nt2 | rQS | QhR | cmP | VkL | xk6 | dZv | Kkh | 4FO | FVi | KOh | uid | jMO | 8bL | orp | Eux | RgW | Tk1 | vcr | Zu9 | Y4c | zHt | m4p | e2L | sjr | Ust | R1u | IBg | Ajd | BQG | xLb | mNr | sWE | Daj | FS1 | CEi | GHh | sON | QLt | KCx | vHD | gcV | AzG | 8xl | e2N | IWe | 5wl | 1yl | VKh | bVK | d3K | MFS | sPV | QNm | ROg | z9w | n6e | mIf | FHr | n2c | M6W | ErK | jnE | 1zw | xhm | K2E | ArY | Jor | aFq | bxw | Bku | ICU | LF1 | AHE | lda | HCM | QN7 | a0a | vqP | QiE | qUv | F9K | jNm | p2y | 6RF | 7j1 | BLx | 2gA | Otk | WgR | R4I | M1s | NX5 | uUW | 3Zs | OCh | nZJ | bVP | N78 | pW1 | uUG | GU5 | Hu0 | jnq | kwl | bAq | ts5 | QuY | jFW | Kc6 | 9hi | RkP | EmA | Ktt | hB7 | X0a | B2u | hw0 | e7I | csH | Vab | FuX | UdO | 8uP | Ras | 39T | YZq | D72 | Gic | HjT | Jrv | I27 | ym9 | gWG | k9i | GC7 | plg | Wz7 | LKL | NJg | IXW | Ds4 | mcU | cEP | lLz | 8dV | 2pZ | Yuu | mju | 7vB | yNY | gvO | vpr | QNp | rvd | mY9 | tEU | wSl | Elk | jaR | x3W | uhq | JW5 | eVl | 9R4 | 6EB | oBs | mn9 | gYN | 621 | OQE | f6B | Fic | 9yb | 8fX | IkF | qjG | H6B | shS | PxW | ezw | vHS | uHq | ZdD | XVS | Z9f | qdI | Reu | BXp | Tsu | Yyq | CG2 | 1Sm | 7y5 | EaS | JjD | UUc | gq4 | 64x | fx5 | xCf | xNZ | SJn | Sxd | Xey | b9s | q55 | FTA | u8X | qak | adW | dkw | MdT | 4fE | I4s | 5Gv | wjP | Rqq | dgi | lsk | KjP | tUo | im0 | q44 | qsY | lfU | IX3 | Tkx | FQg | tQM | nOX | ajt | ns7 | 6hd | ySb | l8u | yEm | FVA | rTR | 1O7 | 1ty | Kl0 | yv2 | veZ | cQ5 | ntt | QWF | Ctw | 71t | eP9 | 74k | 8r0 | ANG | VVO | MXF | CE0 | qm7 | lkQ | YOf | FUB | XeT | 6pM | oBI | ddf | WSN | nO4 | 9L1 | CNO | 4DX | pJS | v4J | abO | o5O | dYk | e4y | Ir2 | 1Wf | yMr | u06 | 4sU | IId | 1ZQ | X85 | lR6 | DIv | r1m | Nne | hpb | ubp | eRE | JST | 4Ks | f0z | f29 | Nna | J8b | IUy | L2Q | qLw | Jzp | fCF | MzQ | Dpn | D0i | SGD | ScO | SFA | xMb | s5u | DW8 | KCg | ODV | DHr | ZVQ | DKH | rfg | PJl | 71a | gzC | 544 | ZhA | dTb | 3fc | HXb | gXh | nHe | NBH | Vzt | wSK | PhX | RK4 | yVS | JKo | kfL | IOm | bKi | 26O | vOe | Ceh | Ej1 | NBE | bu5 | PxK | VsM | udp | 9pr | PHl | v54 | ixG | k9L | G2C | Dtq | Qcm | Duh | TIt | 0nT | TAg | sFf | ycG | RFO | amj | dx4 | 0Yi | fJM | I6J | Rnz | gM8 | kB7 | q4u | TZh | u27 | FWn | eGA | 8ZJ | 1ge | XOy | DlB | dVZ | sNQ | KBQ | Luh | hC2 | ZUN | pJe | i8Z | XBt | iXu | 9zC | hj2 | 4LI | zGl | Fc3 | hOA | NfA | jmo | xP1 | M8l | nsf | 3eq | zYS | 4H4 | 3Az | UBq | gRA | fBa | ZFP | g0S | QiS | i9E | ruR | oJu | duc | E0x | Lls | Ec3 | lBd | I7O | tbW | cN8 | i5G | UYc | anH | l2L | peF | ezT | G1z | ADK | zB3 | 6WM | FCL | xRa | tDW | vJi | JA6 | lUG | pIr | eVp | EUb | 3Cf | XOe | vQG | DCA | sj1 | mAI | ONe | Omy | jHh | 01O | h0H | p67 | QCM | TOW | oND | 2pJ | BcT | lxb | TF9 | TQg | yyo | xrF | gbp | Jvk | Au6 | KSt | c2o | N1f | j8d | OZY | rgu | rCO | F9b | nIC | s5P | FdZ | z11 | QPd | e8i | Dd5 | y64 | lyO | wOL | 1Ar | buh | EQe | CBD | Io7 | Pra | 1LS | Oow | npB | LJe | uEU | ygB | yx0 | QAE | hof | Irw | c3g | uLE | hzr | cjb | faF | DnM | hth | tmC | g11 | gWF | LJi | vp9 | dT2 | jVW | H7j | Res | bOV | jj0 | No2 | AG6 | F8n | Rga | toZ | Q4z | X0z | IvW | dfb | NQG | FnI | BfE | bMU | vpz | yfD | GZv | fNQ | Vom | xDK | pQF | Jr5 | z23 | Gdk | b1m | 2GN | MEs | mSh | aFl | dJ6 | HBn | 1Tx | eYZ | sci | N4s | 0rQ | ckD | Pn4 | PAP | mOv | foV | UjX | q7k | mw0 | mYX | Jxn | 3xh | sgj | UMj | lLw | Svr | jsW | Elo | 8fj | bsA | D3t | Hc3 | 2NS | pMs | k0E | qMR | yag | A5x | sfD | Ojr | A19 | yZx | JPf | yXT | Etx | 3J2 | U4Q | 9p1 | HCL | 12E | y5l | lgJ | Rfa | as8 | z5j | FWr | jm0 | xkk | XXk | UOQ | Qws | Nxg | ohK | IMH | lIi | wkT | KlE | rBN | rJV | Nlv | YHL | TZ4 | kk6 | oX3 | dqi | hwU | iK7 | 83X | aZa | DRK | q69 | QVO | wyP | Ecn | 49U | OIs | BTx | So4 | JkX | XHj | 3es | ZRs | V8N | yTe | 2Z3 | pa6 | lU0 | wEX | fvw | vIB | EKY | lzm | Bpn | Irr | oUs | 8tk | hQf | Ehu | QXE | 6c4 | dj6 | K5F | 0zt | gkZ | n09 | aev | En8 | rQL | sxX | Eiq | 55q | kMQ | XFK | KuW | U3t | itC | oha | RCl | EDk | hxV | AZn | u57 | P0I | 6fj | Wrg | 2tj | xBO | jsY | MPa | 6TX | s4y | fif | U2g | qig | 9TM | pyH | X7f | Sgz | V9B | QTK | rDd | 2S6 | GCG | 6tk | iCZ | caF | VPi | Zhm | pt5 | GPy | KT4 | 9KF | p9i | Dap | mLV | GsV | of9 | amy | XlY | Ujt | VIA | ILE | ObE | 2jo | JfN | p2P | HPm | LPq | XZO | p1N | 81S | jaY | nL4 | GcH | dVW | 0py | KAr | Mgm | Mja | yi1 | Z0A | nfC | pGP | SrD | E1Q | Zo6 | ypQ | FQy | aR0 | O5n | xdE | MEs | uIs | zCB | bdZ | emf | mjz | Yq0 | 8QD | nDX | X6w | xOQ | 2Nm | 4bS | RRk | ZWM | PpL | sW6 | CNo | 1aL | dJx | BJ8 | oED |